Ta strona korzysta z ciasteczek (ang. Cookies) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji >

1/5

2/5

3/5

4/5

5/5

200 000 PLN (72 zł/m²)
Kowary
Archiwalna - Działka na sprzedaż
2786.00m²
  • Oferta Archiwalna:
    ZARZĄDZENIE NR 0050.138.2022BURMISTRZA MIASTA KOWARYz dnia 05.09.2022 r.w sprawie: ogłoszenia III (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w...
Oferta Archiwalna:
ZARZĄDZENIE NR 0050.138.2022

BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 05.09.2022 r.

w sprawie: ogłoszenia III (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach przy ul. Władysława Grabskiego i ul. Wojska Polskiego.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 559 ze zm.), art. 35, 37 ust.1, art. 38, art. 39 ust. 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2021 r., Dz. U. poz. 1899 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały NR XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006 r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary, Burmistrz Miasta Kowary, zarządza co następuje:

§ 1

1. Ogłasza III (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, składającej się z działki gruntu numer 798/2 i działki gruntu numer 186/40 (obręb 0001, a.m. 6) o łącznej pow. 0,2786 ha położonej w Kowarach przy ul. Władysława Grabskiego, częściowo zabudowanej budynkiem użytkowym, opisanej w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Ogłasza III (trzeci) przetargu ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, oznaczonej działką gruntu numer 295/4 (obręb 0002, a.m. 6) o pow. 0,0775 ha położonej w Kowarach przy ul. Wojska Polskiego, opisanej w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przetarg należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 1899 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021, poz. 2213).§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Kowary, dnia 05 września 2022 r.Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.138.2022

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 05 września 2022 r.OGŁOSZENIE

o III (trzecim) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, składającej się z działki gruntu numer 798/2 i działki gruntu numer 186/40 (obręb 0001, a.m. 6) o łącznej pow. 0,2786 ha położonej w Kowarach przy ul. Władysława Grabskiego, częściowo zabudowanej budynkiem użytkowym, który odbędzie się w dniu 11 października 2022 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1a.Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 0050.34.2022 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 08.03.2022 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w, Monitorze Urzędowym () mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. na stronie internetowej tut. Urzędu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 09.03.2022 r. do 30.03.2022r.

Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 0050.62.2022 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 21.04 .2022r.), zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 22.04.2022r. do 22.05.2022r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu (BIP) oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym () mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.

Ogłoszenie o II (drugim) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 0050.91.2022 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 30.06.2022r.), zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 01.07.2022r. do 31.07.2022r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu (BIP) oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym () mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.

Ogłoszenie o III (trzecim) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 0050.138.2022 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 05.09.2022r.), zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 06.09.2022r. do 06.10.2022r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu (BIP) oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym () mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:

Nieruchomość składająca się z działki gruntu numer 798/2 i działki gruntu numer 186/40 (obręb 0001, a.m. 6) o łącznej pow. 0,2786 ha, położonej w Kowarach przy ul. Władysława Grabskiego, częściowo zabudowanej budynkiem użytkowym,2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00108417/1.3. Opis nieruchomości:

Działka numer 798/2 o pow. 0,0839 ha o kształcie nieregularnym, płaska położona w drugiej linii zabudowy ul. Władysława Grabskiego poniżej wału okalającego Zalew. Działka stanowi 30,10% nieruchomości. Dostępna z utwardzonego sięgacza ul. Władysława Grabskiego. Przez teren działki przebiegają kable energetyczne, sieć wodociągowa Ø 200, przyłącze kanalizacyjne wraz z osadnikiem trzykomorowym oraz przy granicy działki równolegle do sięgacza sieć c.o. Działka częściowo ogrodzona, częściowo wyłożona kostką betonową, część działki porośnięta trawą. Działka zabudowana budynkiem użytkowym (po byłej przepompowni). Trzy ściany budynku przylegają bezpośrednio do granic działki niezabudowanej numer 186/40. Stan techniczny budynku mierny. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 145 m2, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 120 m2. Działka numer 186/40 o pow. 0,1947ha niezabudowana, stanowiąca 69,9% nieruchomości. Działka częściowo ogrodzona o kształcie zwartym zbliżonym do prostokąta, w części północno – wschodniej okalająca budynek przepompowni. Działka porośnięta samosiejkami, płaska z nierównościami i śladami starej zabudowy. Wzdłuż działki przebiegają kable energetyczne NN, po przekątnej sieć c.o. oraz przy granicy działki sieć wodociągowa Ø150 i kanalizacji deszczowej Ø 150. Dojazd do działki numer 186/40 – przez działkę numer 798/2. Cała nieruchomość posiada dostęp do uzbrojenia i do drogi publicznej ul. Władysława Grabskiego działka numer 114 przez działkę gminną numer 797.

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązuje się do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary jednostka urbanistyczna – Kowary – Centrum B przyjętym uchwałą nr XXXIII/163/08 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 13.11.2008r., ze zm., nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem U6 tj. o przeznaczeniu podstawowym tereny usług komercyjnych i o przeznaczeniu uzupełniającym: nieuciążliwe usługi publiczne, nieuciążliwe funkcje: produkcyjne, przemysłowe i składowe, stacje paliw działalność rzemieślnicza, lokale mieszkalne dla właścicieli, urządzenia rekreacyjno- sportowe. Obiekty małej architektury, place zabaw dla dzieci, zieleń urządzona, ogrodzenia, urządzenia towarzyszące: - ulice wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, zabudowa gospodarcza i garażowa, ścieżki piesze i rowerowe: ZI/W1 – tereny zieleni izolacyjnej i urządzeń zaopatrywania w wodę.5. Forma sprzedaży:

na własność6. Cena wywoławcza: 200.000,00 zł

w tym: wartość działki numer 186/40 wynosi 124.400,00 zł co stanowi 62,20% wartości w nieruchomości plus podatek VAT 23%,

wartość działki numer 789/2 zabudowanej budynkiem użytkowym wynosi 75.600,00 zł co stanowi 37,80% wartości w nieruchomości – zwolnione z podatku VAT.7. Wysokość wadium 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).8. Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.9. Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:

Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684.Uwagi:

Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary.

1. Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 06.09.2022r. do dnia 06.10.2022r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym () mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.

2. Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2022r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1A, sala konferencyjna.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu PLN w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 06 października 2022 r.

Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie.

4. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Kowarach deklarację z zakresie podatku od nieruchomości.

8. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017 r, poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

9. Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

10. Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu.

11. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

Kontakt:
Urząd Miasta Kowary
tel: 75 64 39 228
bok@kowary.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

ul. Gdyńska 24a

83-330 Żukowo

Osoba kontaktowa: AMK Portal

Tel: +48756439228 - wyślij wiadomość sms