Ta strona korzysta z ciasteczek (ang. Cookies) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji >
1 700 000 PLN (271 zł/m²)
Nowy Dwór Mazowiecki, gen. Wiktora Thommee
Archiwalna - Działka na sprzedaż
6268.00m²
  • Oferta Archiwalna:
    Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 26.07.2022 r.Wyciąg z ogłoszenia o przetarguDziałając na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r....
Oferta Archiwalna:
Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 26.07.2022 r.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Działając na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości w wykonaniu Uchwały Nr XXXIV/400/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 października 2017 rokuBurmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłasza,

że w dniu 05 października 2022 roku o godz. 11.00 w sali 410 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Zakroczymskiej 30 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.Lp.: 1

Nr ewid.: 4, 5/2

Powierzchnia w m2: 6268

Cena wywoławcza w zł brutto: 1 700 000,00
(stawka VAT- 23%)

Minimalne postąpienie w zł: 17 000,00Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. gen. Wiktora Thommee w obrębie geodezyjnym 0016 4-01, objęta KW WA1N/00074424/2, na terenie usług innych i usług komunikacji samochodowej,.

Na nieruchomości znajduje się napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.Ceną sprzedaży nieruchomości jest cena uzyskana w wyniku przetargu. Należność z tego tytułu winna być wniesiona na konto Urzędu Miejskiego nr 35 8009 1062 0016 4119 2007 0001 Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Za datę dokonania wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu w terminie do dnia 29 września 2022 r. w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto na konto Urzędu Miejskiego nr 34 8009 1062 0016 4106 2007 0005 Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

• dowodu wniesienia wadium;

• dowodu tożsamości i stosownych pełnomocnictw – w przypadku osób fizycznych;

• dowodu tożsamości i zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;

• aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wadium podlega zwrotowi po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Burmistrz Miasta jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uwaga: koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu, tj. do dnia 12.10.2022 r. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, p. 319, tel. (22) 51 22 216.


Kontakt:
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
tel: (22) 51 22 216
burmistrz@nowydwormaz.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

ul. Gdyńska 24a

83-330 Żukowo

Osoba kontaktowa: AMK Portal

Tel: +48225122216 - wyślij wiadomość sms