Ta strona korzysta z ciasteczek (ang. Cookies) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji >

1/4

2/4

3/4

4/4

69 700 PLN (11 zł/m²)
Zielona Góra, Nowy Kisielin
Archiwalna - Działka na sprzedaż
6398.00m²
  • Oferta Archiwalna:
    OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJISyndyk masy upadłości Hemet Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Zielonej Górze ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki:1. nieruchomości gruntowej o powierzchni...
Oferta Archiwalna:
OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI

Syndyk masy upadłości Hemet Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Zielonej Górze ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki:
1. nieruchomości gruntowej o powierzchni 6398 m2, położonej w Nowym Kisielinie, gmina Zielona Góra, składającej się z działek nr 394/7, 394/8 oraz udział 5/6 w działce nr 394/6, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1E/00057304/2, za cenę nie niższą niż 69 700,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych),
2. nieruchomości zabudowanej obiektami o funkcjach biurowych, magazynowych, produkcyjnych i garażowych, o łącznej pow. 948,87 m2, położonej w Żarach - Kunice na działce nr 312/5 o powierzchni 8780 m2, dla której Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00017829/7, za cenę nie niższą niż 406 000,00 zł (czterysta sześć tysięcy złotych).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) Złożenie pisemnej oferty do dnia 24.05.2022 r. na adres:
Biuro Syndyka Barbara Rosińska, ul. Boh. Westerplatte 11 (p. nr 519), 65-034 Zielona Góra.
Termin złożenia oferty uważa się za zachowany tylko wówczas, gdy oferta wpłynie do biura do dnia 24.05.2022 r.
2) Wpłacenie nie później niż na jeden dzień przed przetargiem, tj. do dnia 23.05.2022 r.
wadium w wysokości:
nieruchomość nr 1 – 6 970,00 zł (sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych),
nieruchomość nr 2 – 40 600,00 zł (czterdzieści tysięcy sześćset złotych),
na rachunek: Hemet Sp. z o.o. w upadłości, ul. Sulechowska 39A, 65-022 Zielona Góra w ING Bank Śląski S.A. nr 35 1050 1911 1000 0090 3248 4520.
Obowiązek uiszczenia wadium uważa się za zachowany tylko wówczas, gdy rachunek syndyka zostanie uznany kwotą wadium do dnia 23.05.2022 r.

Oferta winna zawierać: imię i nazwisko, firmę lub nazwę oferenta, określenie statusu prawnego oferenta, jeżeli oferent podlega wpisowi do rejestru – odpis z właściwego rejestru KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej (CEIDG), adres zamieszkania lub siedziby oferenta, oferowaną cenę nabycia przedsiębiorstwa, dowód uiszczenia wadium, w przypadku osób fizycznych – oświadczenie czy oferent pozostaje w związku małżeńskim, czy w związku małżeńskim obowiązuje ustrój wspólności ustawowej, a jeżeli tak, to czy oferent dokona nabycia nieruchomości za środków pochodzących z majątku osobistego, czy z majątku objętego wspólnością ustawową, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży oraz regulaminem przetargu.

W przypadku oferentów będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi podmiotowość prawną oferta powinna zawierać dodatkowo dokumenty wykazujące umocowanie osób składających ofertę do reprezentowania oferenta.
Jeżeli oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy załączyć pełnomocnictwo do złożenia oferty i uczestniczenia w przetargu.
Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 26.05.2022 r. o godzinie 10:00 w biurze syndyka, ul. Boh. Westerplatte 11 (pokój nr 519), 65-034 Zielona Góra.
Regulamin przetargu wraz z informacją o stanie nieruchomości można uzyskać w biurze syndyka w Zielonej Górze (65-078) ul. Boh. Westerplatte 11, pokój nr 519 oraz pod nr tel. 68 444 82 34, 608 248 372, adres email: biurosyndykabarbararosinska@wp.pl.
Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal

ul. Kmiecie 48A

38-440 Iwonicz (wieś - Powiat krośnieński)

Osoba kontaktowa: Właściciel nieruchomości

Tel: +48684448234