Ta strona korzysta z ciasteczek (ang. Cookies) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji >

1/9

2/9

3/9

4/9

5/9

6/9

7/9

8/9

9/9

1 028 000 PLN (228 zł/m²)
Dąbrówka Wielkopolska
Archiwalna - Lokal komercyjny na sprzedaż
4500.00m²
  • Oferta Archiwalna:
    BURMISTRZ ZBĄSZYNKA OGŁASZA pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, zabudowanych zespołem pałacowo-parkowym o łącznej powierzchni 2,0858ha....
Oferta Archiwalna:


BURMISTRZ ZBĄSZYNKA

OGŁASZA

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, zabudowanych zespołem pałacowo-parkowym
o łącznej powierzchni 2,0858ha.

Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Gminy Zbąszynek, położone w obrębie wsi Dąbrówka
Wielkopolska przy ul. Małej 17, oznaczone geodezyjnie nr działek:

193 o pow. 1,6358 ha (park) oraz 194 o pow. 0,4500 ha (pałac)Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi
wieczyste KW nr: ZG1S/00029787/8 oraz ZG1S/00029790/2. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Pałac wraz z przyległym do niego terenem parku stanowią zwarty kompleks. Na terenie parku znajduje się muszla koncertowa
wybudowana w latach 90-tych XX wieku. Przeznaczony do sprzedaży zespół pałacowo-parkowy wpisany jest do rejestru zabytków decyzją Nr L.Dz.LWKZ-RZI-440-3236-D-532/01 z dnia 25 czerwca 2001r pod numerem L-48. Pałac w stylu neorenesansowym wybudowany został w latach 1856 - 1859. Jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, w całości podpiwniczony. Konstrukcja budynku murowana, pałac wzniesiony na rzucie prostokąta z rozelitami, w narożnikach budynku znajdują się 3-kondygnacyjne wieżyczki. Pałac posiada dwa wejścia: od strony wsi wschodnie i wejście od strony parku (od zachodu). Stan techniczny obiektu określono jako średni. Obie działki są wspólnie częściowo ogrodzone. Teren, na którym położone są przedmiotowe nieruchomości uzbrojony jest w podstawowe urządzenia komunalno-energetyczne tj. sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową i energię elektryczną. Nieruchomości posiadają dojazd z trzech stron: od strony ulicy Małej, ul. Poznańskiej i ul. Piastowskiej. Wszystkie drogi są utwardzone. Wyznaczony do sprzedaży obiekt wymaga przeprowadzenia niezbędnych prac konserwatorskich , restauratorskich i budowlanych pod nadzorem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego
uchwałą nr XVII/77/2000r. Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 11.05.2000r. działki nr 193 i 194 położone w obrębie
Dąbrówka Wielkopolska oznaczone są symbolami: „EP” - Park (podworski, miejski) oraz „U11” - Usługi. Obszar przestrzeni publicznej.

Wartość nieruchomości określona w operacie szacunkowym z kwietnia 2021r. wynosi : 2 055 000 zł / słownie złotych: dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy/ . Podana cena nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków obniżona zostaje o 50% zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2020r., poz.1990 ze zm.).

CENA WYWOŁAWCZA nieruchomości wynosi 1 028 000,00 złUwzględniając przepisy ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.Wysokość wadium 205 600,00 zł (słownie: złotych dwieście pięć tysięcy sześćset)

Warunkiem udziału w przetargu jest : wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium,
w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości , a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 2278)w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwalającą na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.

Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ustalone wadium należy wpłacić w terminie do dnia 01 października 2021 r. na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Oddział Zbąszynek nr konta 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060, z dopiskiem „wadium na działki nr 193 oraz 194 w Dąbrówce Wlkp.”. Decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto gminy tj. najpóźniej do
01 października 2021 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży.

Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacane będą do 08 października 2021 r.

Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.Przetarg odbędzie się dnia 06 października 2021 r. o godz. 10 00
w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.W dniu 21 lipca 2021r. bezskutecznie upłynął termin składania wniosków przez osoby , którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2 przywołanej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku biuro nr 8a, tel. 68 3910337.

Wylicytowaną należność należy wpłacić na konto dochodowe gminy Zbąszynek nr 62 9660 0007 0010 1710 2000 0020 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek, tak by środki na koncie gminy znalazły się przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca. Gmina zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na stronie internetowej urzędu oraz w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych
w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych RODO oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami
i rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości w dniach od 27 lipca 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.


ul. Piwna 1/2

80-831 Gdańsk

Osoba kontaktowa: Sebastian Hawryło

Tel: +48730654757