Ta strona korzysta z ciasteczek (ang. Cookies) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji >

1/13

2/13

3/13

4/13

5/13

6/13

7/13

8/13

9/13

10/13

11/13

12/13

13/13

19 000 000 PLN (2 712 zł/m²)
Poznań, Stare Miasto, Pl. Wolności
Lokal komercyjny na sprzedaż
7006.00m² 1 1936
  • Powszechna Kasa OszczędnościBank Polski Spółka Akcyjnaz siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 WarszawaOGŁASZA II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY PL. WOLNOŚCI...

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie,

ul. Puławska 15,

02-515 WarszawaOGŁASZA II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY PL. WOLNOŚCI 3Przedmiotem II przetargu pisemnego nieograniczonego, zwanego dalej „Przetargiem”, jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Poznaniu przy pl. Wolności 3, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 18 (obręb 0051), o powierzchni 0,1720 ha, wraz z prawem odrębnej własności posadowionych na tej nieruchomości budynków:

1. oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 306401_1.0051.AR_26.18.1_BUD, o powierzchni zabudowy 5 m2, rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT): pozostałe budynki niemieszkalne,

2. oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 306401_1.0051.AR_26.18.5_BUD, o powierzchni zabudowy 1246 m2, rodzaj budynku wg KŚT: budynki biurowe,

3. oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 306401_1.0051.AR_26.18.2_BUD, o powierzchni zabudowy 54 m2, rodzaj budynku wg KŚT: pozostałe budynki niemieszkalne.

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wymienionych w pkt 2 i pkt 3 powyżej, wynosi 6 762,16 m2.

Dla powyższej nieruchomości gruntowej i budynków Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00008321/6.Cena wywoławcza: 19 000 000 zł (słownie: dziewiętnaście milionów złotych) netto.Wpłata wadium w wysokości: 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).Termin zbierania ofert kończy się 25 maja 2021 r., o godzinie 12:00.Miejsce składania ofert: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, adres: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.Szczegółowe informacje o przedmiocie Przetargu oraz warunkach Przetargu, zwanych dalej „Warunkami”, w tym dotyczące czasu i miejsca Przetargu, dokumentów dotyczących przedmiotu Przetargu, sposobu składania ofert, opis opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości, informacje na temat wadium, możliwość przeprowadzenia drugiego etapu postępowania tj. aukcji elektronicznej, w tym projekt regulaminu aukcji elektronicznej, znajdują się na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: pod nazwą: „Poznań pl. Wolności 3” i dostępne są na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”.Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać:

a) telefonicznie - u Pana Włodzimierza Gizińskiego pod numerem telefonu 724 132 478;

b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: wlodzimierz.gizinski@pkobp.pl lub nieruchomosci@pkobp.pl.Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia w sprawie Przetargu, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określonej w pkt VI ppkt 3 Warunków. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: pod nazwą: „Poznań pl. Wolności 3”.Bank zastrzega sobie prawo odwołania Przetargu bez podania przyczyn lub zamknięcia Przetargu bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do nieruchomości w formie aktu notarialnego lub do podpisania umowy sprzedaży praw do nieruchomości w formie aktu notarialnego, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży praw do nieruchomości w formie aktu notarialnego nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży praw do nieruchomości w formie aktu notarialnego, zgodnie z pkt IX ppkt 1 lit. a Warunków.Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres

e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 16 do warunków przeprowadzenia Przetargu, które znajdują się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: , pod nazwą: „Poznań pl. Wolności 3”.

ul. Puławska 15

02-515 Warszawa

Osoba kontaktowa: Włodzimierz Giziński

Tel: +48523265247