Ta strona korzysta z ciasteczek (ang. Cookies) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji >

1/4

2/4

3/4

4/4

8 232 329 PLN (487 zł/m²)
Łódź, Stanisława Przybyszewskiego
Lokal komercyjny na sprzedaż
16900.00m² 1
  • OgłoszenieSyndyk masy upadłości Redwood Holding SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi informuje o zamiarze sprzedaży z wolnej ręki, w drodze konkursu i zaprasza do składania ofert dotyczących nieruchomości położonej...
OgłoszenieSyndyk masy upadłości Redwood Holding SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi informuje o zamiarze sprzedaży z wolnej ręki, w drodze konkursu i zaprasza do składania ofert dotyczących nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178 – prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności naniesień na nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgi wieczyste o numerach:

- LD1M/00104514/9 (działka 231/4),

- LD1M/00142892/0 (działka nr 231/14),

- LD1M/00119673/9 (działka nr 231/15),

- LD1M/00277402/4 (działka nr 231/16),

- LD1M/00124204/9 (działka nr 231/19),

- LD1M/00144280/1 (działka nr 231/20),

- LD1M/00162783/9 (działka nr 231/29),

- LD1M/00277403/1 (działka nr 231/35),

- LD1M/00146225/2 (działka nr 231/64 oraz 231/65),

- LD1M/00163511/9 (działka nr 231/77 oraz 231/78),

- LD1M/00167417/8 (działka nr 231/46)Postępowanie konkursowe dotyczy wyłącznie całości opisanych powyżej nieruchomości. Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych, ani wariantowych.Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 8.232.329,00 zł (osiem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych), do której może zostać doliczony podatek VAT.

Termin otwarcia i rozpoznania ofert wyznaczony został na dzień 26 lutego 2021 r.

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. godziny 15:00, w języku polskim, w zaklejonej kopercie na adres Kancelaria syndyka Michała Raj 90-319 Łódź, ul. Wigury 30A lok. 11 z czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości - Redwood” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia oferty, powinien najpóźniej do dnia 25 lutego 2021 r., wpłacić wadium w kwocie 823 232,90 zł (osiemset dwadzieścia trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa złote i dziewięćdziesiąt groszy) na rachunek bankowy masy upadłości Redwood Holding SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi w banku Santander Bank Polska SA o numerze 75 1090 1304 0000 0001 3442 4543 (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy).

Szczegółowy regulamin zostanie wyłożony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości w Łodzi ul. Wigury 30a lok. 11.

Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do dnia składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem, który również udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres syndyk@upadlosci-lodz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 533 745 415.Sygn. akt
XIV GUp 151/19


Regulamin konkursu ofert

na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

Redwood Holding S.A. w upadłości z siedzibą w Łodzi


1. Przedmiotem sprzedaży są prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności naniesień na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178, w skład której wchodzą:

a. Nieruchomość gruntowa o pow. 5.233 m2, działka nr 231/4, położona w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 176/178 dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr LD1M/00104514/9;

b. Nieruchomość gruntowa o pow. 210 m2, działka nr 231/14, położona w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 176/178 dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr LD1M/00142892/0;

c. Nieruchomość gruntowa o pow. 1.565 m2, działka nr 231/15, położona w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 176/178 dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr LD1M/00119673/9;

d. Nieruchomość gruntowa o pow. 1.307 m2, działka nr 231/16, położona w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 176/178 dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr LD1M/00277402/4;

e. Nieruchomość gruntowa o pow. 3.516 m2, działka nr 231/19, położona w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 176/178 dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr LD1M/00124204/9;

f. Nieruchomość gruntowa o pow. 436 m2, działka nr 231/20, położona w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 176/178 dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr LD1M/00144280/1;

g. Nieruchomość gruntowa o pow. 6.749 m2, działka nr 231/29, położona w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 176/178 dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr LD1M/00162783/9. Na nieruchomości znajduje się droga wewnętrzna;

h. Nieruchomość gruntowa o pow. 441 m2, działka nr 231/35, położona w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 176/178 dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr LD1M/00277403/1;

i. Nieruchomość gruntowa o pow. 6.074 m2, działka nr 231/64 oraz 231/65, położona w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 176/178 dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr LD1M/00146225/2;

j. Nieruchomość gruntowa o pow. 395 m2, działka nr 231/77 oraz 231/78, położona w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 176/178 dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr LD1M/00163511/9. Na nieruchomości znajduje się stacja gazowa;

k. Nieruchomość gruntowa o pow. 1.043 m2, działka nr 231/46, położona w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 176/178 dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr LD1M/00167417/8. Na nieruchomości znajduje się stacja rozdzielcza;

l. Budynek magazynowy o powierzchni 16.900,67 m2 położony na działkach nr: 231/4, 231/14, 231/15, 231/16, 231/19, 231/20, 231/29, 231/35, 231/64, 231/65, 231/77, 231/78, 231/46, opisanych w powyższych punktach.

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert, w trybie z wolnej ręki, na zasadach wynikających z postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 12 października 2020 roku.

2. Przedmiotem sprzedaży w ramach niniejszego konkursu są łącznie wszystkie wymienione powyżej nieruchomości (dalej: „Przedmiot Sprzedaży”). Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych, ani wariantowych.

3. Cena wywoławcza Przedmiotu Sprzedaży wynosi 8.232.329,00 zł (osiem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych) netto. W zależności od obowiązujących w tej materii przepisów, do ceny netto może zostać doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki.

4. Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 14 grudnia 2020 r. godziny 15:00, w języku polskim, w zaklejonej kopercie na adres Kancelaria syndyka Michała Raj 90-319 Łódź, ul. Wigury 30A lok. 11 z czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości - Redwood” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

5. Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia oferty, powinien najpóźniej do dnia 14 grudnia 2020 r., wpłacić wadium w kwocie 823.232,90 zł (osiemset dwadzieścia trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa złote i dziewięćdziesiąt groszy) na rachunek bankowy masy upadłości Redwood Holding SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi w banku Santander Bank Polska SA o numerze 75 1090 1304 0000 0001 3442 4543 (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy).

6. Uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

7. Podmioty zagraniczne winny legitymować się zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, chyba że zgoda taka nie jest wymagana.

8. Pisemne oferty powinny zawierać:

a. wysokość proponowanej ceny, nie niższej niż cena oszacowania oraz sposób i termin jej uiszczenia,

b. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

c. oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę,

d. w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru dokumentujący prawo do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu przez osobę, która podpisała ofertę, a jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, to również pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji danego podmiotu (w przypadku podmiotów zagranicznych – wraz z tłumaczeniem tych dokumentów na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego),

e. w przypadku podmiotów zagranicznych – zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, lub aktualne przyrzeczenie wydania zezwolenia (promesę) albo oświadczenie oferenta, że zezwolenie takie nie jest wymagane z podaniem podstawy prawnej.
9. Oferta nie może być złożona pod warunkiem.

10. Pełnomocnictwo do udziału w konkursie (złożenia oferty) oraz do złożenia oświadczeń wymaganych niniejszym regulaminem powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem notarialnie poświadczonym, pełnomocnictwa udzielone adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

11. Oferty które nie spełniają warunków określonych w punktach 5-10 lub które wpłynęły po terminie określonym w pkt. 4 zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane.

12. Ogłoszenie o konkursie zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w co najmniej :

a. Dwóch dziennikach o zasięgu lokalnym albo w jednym o zasięgu lokalnym i jednym o zasięgu ogólnopolskim,

b. na stronie internetowej ,

c. co najmniej dwóch serwisach internetowych zawierających ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, nie później niż na 2 (dwa) tygodnie przed upływem terminu do składania ofert.

13. Ogłoszenie o konkursie winno zawierać informacje niezbędne dla opisu przedmiotu sprzedaży oraz złożenia oferty, a także dane kontaktowe do syndyka.

14. Ogłoszenie oraz warunki konkursu mogą być zmienione lub odwołane. Zastrzega się również możliwość odwołania całego konkursu bez podania przyczyny.

15. Konkurs przeprowadza Syndyk masy upadłości oraz komisja konkursowa, w skład której wchodzi syndyk oraz wskazane przez niego osoby.

16. Syndyk dokonuje otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich niniejszego regulaminu albo ustala, że Konkurs został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.

17. Złożenie jednej oferty wystarcza do przeprowadzenia konkursu.

18. Konkurs może zostać odwołany lub zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert; w tym wypadku wpłacone przez uczestników wadium podlega zwrotowi bez oprocentowania w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odwołania lub zamknięcia konkursu.

19. Syndyk zawiera umowę sprzedaży, w formie aktu notarialnego, w terminie do 90 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.
20. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał konkurs zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

21. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi, bez oprocentowania, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.

22. Wadium przepada na rzecz Syndyka masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia przez uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie wyznaczonym przez Syndyka.

23. Cena sprzedaży nieruchomości brutto pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym Syndyka masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy – przed jej podpisaniem.

24. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży.

25. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, na nabywcę przechodzą pożytki, jakie przynosi nieruchomość oraz ciężary z nią związane, w tym podatki i inne daniny publiczne chyba, że strony w umowie postanowią inaczej.

26. Świadczenia publicznoprawne nie powtarzające się nabywca ponosi tylko wtedy, gdy ich płatność przypada w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub po tym dniu.

27. Protokolarne przekazanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w ciągu 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży, chyba że strony w umowie ustalą inny termin. Wydanie nieruchomości nastąpi w takim stanie jak będzie się ona znajdowała w dniu przekazania.

28. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz koszty wykreślenia z ksiąg wieczystych wpisów z działów III i IV obciążają nabywcę.

29. Regulamin konkursu zostanie wyłożony do wglądu w biurze Syndyka.

30. Przedmiot konkursu można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Syndykiem, który również udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres syndyk@upadlosci-lodz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 533 745 415.

31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Łódź, dnia 29 października 2020 roku
_______________________

Michał Raj - syndykKontakt:
Syndyk Michał Raj
tel: 533 745 415
syndyk@upadlosci-lodz.pl
ul. Gdyńska 24a

83-330 Żukowo

Osoba kontaktowa: AMK Portal

Tel: +48533745415 - wyślij wiadomość sms