Ta strona korzysta z ciasteczek (ang. Cookies) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji >

1/3

2/3

3/3

1 994 500 PLN (505 zł/m²)
Zabrze, Kopalniana
Archiwalna - Lokal komercyjny na sprzedaż
3949.00m² 1
  • Oferta Archiwalna:
    SYNDYK MASY UPADŁOŚCIAGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzuogłasza o sprzedaży z wolnej rękiNieruchomości położonej w Zabrzu, przy ul. Kopalnianej 32, na którą składa się prawo własności:zabudowanej działki nr 5115409 o...
Oferta Archiwalna:
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu

ogłasza o sprzedaży z wolnej rękiNieruchomości położonej w Zabrzu, przy ul. Kopalnianej 32, na którą składa się prawo własności:

zabudowanej działki nr 5115/409 o pow.: 8.719m2 (Księga Wieczysta nr GL1Z/00026834/6), na której zlokalizowany jest budynek biurowy, budynek biurowo-socjalny, trzy budynki magazynowe i hala magazynowa,
zabudowanych działek nr: 5518/409 oraz 5519/409 o łącznej pow.: 2.920m2 (Księga Wieczysta nr GL1Z/00042221/4), na których zlokalizowany jest budynek magazynowy i warsztat samochodowy,
zabudowanej działki nr 5750/409 o pow.: 635m2 (Księga Wieczysta nr GL1Z/00046232/2), na której zlokalizowana jest hala magazynowa
o łącznej powierzchni: 12.274m2 za cenę nie niższą niż: 1.994.500,00zł. netto (słownie: jeden milion, dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące, pięćset złotych, 00/100) plus obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, co stanowi: 50% wartości oszacowania.1) Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać na: (w tym: operaty szacunkowe nieruchomości – zakładka ”Oferta sprzedaży nieruchomości” i Regulaminy Sprzedaży – zakładka ”Ogłoszenia i przetargi”) oraz pod nr telefonu: 602 154 063 lub 694 462 992 oraz za pośrednictwem adresu email: kancelariasyndyka1@interia.pl.

2) Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

3) Warunkiem uczestnictwa w procedurze wyłonienia nabywcy i dalej sprzedaży jest złożenie oferty i wpłata wadium w wysokości 100.000,00 zł na konto masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. nr: 98 1090 2590 0000 0001 3497 1793 w terminie do dnia składania ofert i dołączenie do oferty dowodu uiszczenia wadium.

4) Oferty pisemne m.in. z proponowaną ceną, terminem i sposobem zapłaty opracowane wg wytycznych określonych w §4 Regulaminu Sprzedaży z dn. 04.09.2020r. umieszczonym na stronie internetowej: w zakładce „Ogłoszenia i przetargi” składać należy w terminie do dnia 05 października 2020r. włącznie w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk masy upadłości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości, 44 – 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją:

„Oferta na zakup nieruchomości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości położonej w Zabrzu przy ul. Kopalnianej 32.

4) Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie maksymalnie 4 (czterech) miesięcy od daty podjęcia uchwały przez Radę Wierzycieli w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości wg wymagań określonych w §6 Regulaminu Sprzedaży z dn. 04.09.2020r. umieszczonym na stronie internetowej: w zakładce „Ogłoszenia i przetargi”.

5) Cena nabycia określona w Uchwale Rady Wierzycieli o zatwierdzeniu wyboru oferty powinna zostać zapłacona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Brak zapłaty 100% ceny sprzedaży w terminie, o którym mowa w §6 pkt. 5 Regulaminu Sprzedaży z dn. 04.09.2020r., powoduje, iż syndyk masy upadłości ma prawo odstąpić od procedury sprzedaży zatrzymując jednocześnie wadium wpłacone przez oferenta.

6) Wyłącza się uprawnienie oferenta do żądania zapłaty podwójnego wadium, o którym mowa w art. 70¹§2 Kodeksu Cywilnego.

7) Oferent przyjmuje do wiadomości, iż sprzedaż ww. nieruchomości ma charakter egzekucyjny i nie będzie on wnosił w stosunku do syndyka masy upadłości żadnych roszczeń związanych ze stanem nieruchomości (art. 313 prawa upadłościowego w zw. z art. 879 Kodeksu postępowania cywilnego).

8) Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury sprzedaży bez podania przyczyny.Kontakt:
Syndyk Masy Upadłości AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
tel: 602 154 063
kancelariasyndyka1@interia.pl
ul. Gdyńska 24a

83-330 Żukowo

Osoba kontaktowa: AMK Portal

Tel: +48602154063 - wyślij wiadomość sms