Ta strona korzysta z ciasteczek (ang. Cookies) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji >

1/4

2/4

3/4

4/4

285 000 PLN (642 zł/m²)
Zabrze, Kopalniana
Archiwalna - Lokal komercyjny na sprzedaż
444.00m² 1
  • Oferta Archiwalna:
    SYNDYK MASY UPADŁOŚCIAGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzuogłasza o sprzedaży z wolnej rękiNieruchomości położonej w Zabrzu, przy ul. Kopalnianej 32, na którą składa się prawo własności działki nr: 5518409 o pow.:...
Oferta Archiwalna:
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu

ogłasza o sprzedaży z wolnej rękiNieruchomości położonej w Zabrzu, przy ul. Kopalnianej 32, na którą składa się prawo własności działki nr: 5518/409 o pow.: 1.473m2 (KW nr GL1Z/00042221/4), na której jest zlokalizowany budynek magazynowy o powierzchni użytkowej: 444,32m2 za cenę nie niższą niż: 285.000,00zł. netto (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100) plus obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, co stanowi: 50% wartości oszacowania.1. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać na: (w tym: operaty szacunkowe nieruchomości – zakładka ”Oferta sprzedaży nieruchomości” i Regulaminy Sprzedaży – zakładka ”Ogłoszenia i przetargi”) oraz pod nr telefonu: 694 462 992 lub 602 154 063 oraz za pośrednictwem adresu email: kancelariasyndyka1@interia.pl. Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym telefonicznym. uzgodnieniu terminu.

2. Warunkiem uczestnictwa w procedurze wyłonienia nabywcy i dalej sprzedaży jest złożenie oferty i wpłata wadium w wysokości: 30.000,00zł. na konto masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. nr: 98 1090 2590 0000 0001 3497 1793 w terminie do dnia składania ofert i dołączenie do oferty dowodu uiszczenia wadium.

3. Oferty pisemne m.in. z proponowaną ceną, terminem i sposobem zapłaty opracowane wg wytycznych określonych w §4 Regulaminu Sprzedaży z dn. 05.01.2021r. właściwym dla danej nieruchomości umieszczonym na stronie internetowej: w zakładce „Ogłoszenia i przetargi” składać należy w terminie do dnia 27 stycznia 2021r. włącznie w zamkniętych kopertach na adres: 44 – 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 (Syndyk masy upadłości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości) z adnotacją :

* „Oferta na zakup nieruchomości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości położonej w Zabrzu przy ul. Kopalnianej 32 – działka nr 5518/409”.4. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie maksymalnie 3 (trzech) miesięcy od daty podjęcia uchwały przez Radę Wierzycieli w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości wg wymagań określonych w §6 Regulaminie Sprzedaży z dn. 05.01.2021r. umieszczonym na stronie internetowej: w zakładce „Ogłoszenia i przetargi”.

5. Cena nabycia określona w Uchwale Rady Wierzycieli o zatwierdzeniu wyboru oferty powinna zostać zapłacona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

6. Wyłącza się uprawnienie oferenta do żądania zapłaty podwójnego wadium, o którym mowa w art. 70¹ §2 Kodeksu Cywilnego.

7. Oferent przyjmuje do wiadomości, iż sprzedaż ww. nieruchomości ma charakter egzekucyjny i nie będzie on wnosił w stosunku do syndyka masy upadłości żadnych roszczeń związanych ze stanem nieruchomości (art. 313 prawa upadłościowego w zw. z art. 879 Kodeksu postępowania cywilnego).

8. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury sprzedaży bez podania przyczyny.

Kontakt:
Syndyk Masy Upadłości AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
tel: 602 154 063
kancelariasyndyka1@interia.pl
ul. Gdyńska 24a

83-330 Żukowo

Osoba kontaktowa: AMK Portal

Tel: +48602154063 - wyślij wiadomość sms