Ta strona korzysta z ciasteczek (ang. Cookies) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji >
306 PLN (0 zł/m²)
Bogdanki
Działka na wynajem
4700.00m²
  • Juchnowiec Kościelny, 28 czerwca 2022 r.POR.6845.1.2022POR.6845.2.2022POR.6845.4.2022POR.6845.5.2022O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości...
Juchnowiec Kościelny, 28 czerwca 2022 r.

POR.6845.1.2022

POR.6845.2.2022

POR.6845.4.2022

POR.6845.5.2022O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:

1. Część działki nr geod. 125/2 o pow. 0,4700 ha, KW BI1B/00106166/2, obręb 3 - Bogdanki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskieCena wywoławcza stawki czynszu 306,00 zł rocznie

Wysokość wadium wynosi 77,00 złDzierżawa przedmiotowej nieruchomości, zwolniona jest od podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatków od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2020 r., poz. 1983 z póżn. zm.)Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa o nieregularnym kształcie. Jej najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny rolne oraz zabudowa zagrodowa.

Zgodnie z ewidencją gruntów w skład działki nr geod. 125/2 wchodzą użytki gruntowe oznaczone symbolem R V, Ps IV, Ps V - grunty orne i pastwiska.

Na obszarze, na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Okres dzierżawy wynosi 3 lata z przeznaczeniem na cele rolne. Czynsz dzierżawny płatny jest do 30 kwietnia każdego roku. Stawka czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości.2. działka nr 347 o pow. 0,4600 ha, KW BI1B/00065613/1, obręb 39- Złotniki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskieCena wywoławcza stawki czynszu wynosi 300,00 zł rocznie

Wysokość wadium wynosi 75,00 złDzierżawa przedmiotowej nieruchomości, zwolniona jest od podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatków od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2020 r., poz. 1983 z późn. zm.)Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa o kształcie zbliżonym do kwadratu. Jej najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny rolne oraz zabudowa zagrodowa.

Zgodnie z ewidencją gruntów w skład działki nr geod. 347 wchodzą użytki gruntowe, oznaczone symbolem Ps III - pastwiska.

Na obszarze, na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Okres dzierżawy wynosi 3 lata z przeznaczeniem na cele rolne. Czynsz dzierżawny płatny jest do 30 kwietnia każdego roku. Stawka czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości.3. działka nr 267/1 o pow. 0,1407 ha, KW BI1B/00071289/5, obręb 5- Czerewki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskieCena wywoławcza stawki czynszu wynosi 92,00 zł rocznie

Wysokość wadium wynosi 23,00 złDzierżawa przedmiotowej nieruchomości, zwolniona jest od podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatków od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2020 r., poz. 1983 z późn. zm.)Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa o nieregularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Jej najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny rolne oraz zabudowa zagrodowa. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez działkę gminną o szerokości ok 3m.

Zgodnie z ewidencją gruntów w skład działki nr geod. 267/1 wchodzą użytki gruntowe, oznaczone symbolem R V - grunty rolne.

Na obszarze, na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Okres dzierżawy wynosi 3 lata z przeznaczeniem na cele rolne. Czynsz dzierżawny płatny jest do 30 kwietnia każdego roku. Stawka czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości.

Przetargi odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 29 lipca 2022 r.

• godz. 10:00 – na dzierżawę części działki nr 125/2, położonej w obrębie 5- Bogdanki,

• godz. 11:00 – na dzierżawę działki nr 347 położonej w obrębie 39- Złotniki,

• godz. 12:00 – na dzierżawę działki nr 267/1 położonej w obrębie 5- Czerewki.

Przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny- BS w Juchnowcu Górnym 68807400030000166120000030.

Wadium powinno być wniesione w takim terminie, aby istniała możliwość stwierdzenia dokonania jego wniesienia przez komisję przetargową, najpóźniej do dnia 25 lipca 2022 r.

(Za dzień wniesienia wadium uznaje się dzień zaksięgowania wadium na rachunku Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny). Uczestnik przetargu, którego wadium wpłynie na konto tut. Urzędu w terminie późniejszym, nie będzie dopuszczony do przetargu.

W poleceniu zapłaty należy wskazać obręb oraz numer działki, której dotyczy wadium.

Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.

Wadium przepada na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny, jeżeli osoba, która wygrała przetarg, nie przystąpi w wyznaczonym terminie do podpisania umowy dzierżawy.

Wadium oferenta wybranego do zawarcia umowy, zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej wykonanie przez dzierżawcę zobowiązań finansowych wynikających z umowy, stanowiącej wartość trzymiesięcznego czynszu wg zaoferowanej stawki.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargów lub jego odwołanie bez podania przyczyny.

Przystępujące do przetargu osoby prawne oraz podmioty podlegające wpisowi do KRS zobowiązane są dołączyć aktualny odpis KRS (wydany nie wcześniej, niż w okresie 3 miesięcy od daty przetargu) oraz oświadczenie osoby reprezentującej podmiot, że wszelkie dane zawarte w odpisie nie uległy zmianie.

W zakresie określonym ustawą lub aktem regulującym sposób działania danego podmiotu, osoba reprezentująca przystępującego do przetargu, zobowiązana jest dołączyć uchwałę lub inny właściwy akt prawny właściwego organu, upoważniającą ją do składania oświadczeń w przedmiocie nabycia ww. nieruchomości.

Wspólnicy spółki cywilnej, dokonujący czynności w przetargu w zakresie prowadzonej spółki, w przypadku nieobecności wszystkich wspólników, zobowiązani są do dostarczenia zgody pozostałych wspólników spółki, wyrażonej w formie pisemnej albo w formie uchwały wspólników spółki.

W przypadku, gdy uczestnika przetargu reprezentuje pełnomocnik, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa w formie pisemnej, upoważniającego do dokonania danej czynności prawnej podpisanego przez uczestnika postępowania lub jego przedstawiciela ustawowego.

Osoby przystępujące do przetargu lub reprezentujące je, powinny posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z projektem umów dzierżawy (stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu, ul. Lipowa 10, (pok. nr 1) lub pod nr tel. (85) 713 28 92.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, wywieszone na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu oraz w miejscowościach Bogdanki, Złotniki, Czerewki.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych osoby fizycznej przystępującej do przetargu będzie Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny z siedzibą w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny.

2. W sprawach związanych z danymi osoby fizycznej przystępującej do przetargu, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny pod adresem: iod@juchnowiec.gmina.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości.

4. Dane będą udostępniane innym odbiorcom danych, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 t. j.).

5. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa.

7. Osoba fizyczna przystępująca do przetargu będzie miała prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,

- przenoszenia swoich danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Kontakt:
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny
tel: 85 713-28-92
sekretariat@juchnowiec.gmina.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)