Ta strona korzysta z ciasteczek (ang. Cookies) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji >
470 PLN (0 zł/m²)
Buk
Działka na wynajem
16333.00m²
  • WYCIĄG Z OGŁOSZENIABurmistrza Miasta i Gminy Bukpierwszego przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych...
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

Burmistrza Miasta i Gminy Buk

pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawęgruntów rolnych położonych na terenie Miasta i Gminy Buk w miejscowości: Dobieżyn, Dakowy Suche i Szewce.

Opisane poniżej nieruchomości nie posiadają aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem przetargu są nieruchomości użytkowane rolniczo, przeznaczone do dzierżawy w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 3 sierpnia 2021 r.Poz. 1. Działki położone w Dobieżynie: numer 118/2 o pow. 1,2133 ha, zapisana w księdze wieczystej numer PO1S/00035965/2 i numer 119 o pow. 0,4200 ha, zapisana w księdze wieczystej numer PO1S/00000952/4, łącznie powierzchnia dzierżawy wynosi 1,6333 ha, w tym: grunty orne w kl. RIIIb - 1,1313 ha, i kl. RIVb – 0,5020 ha.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 470,00 zł, wadium wynosi 80,00 zł, postąpienie wynosi 5,00 zł.

Termin i miejsce przetargu

Dnia 1 października 2021 r. o godz. 8.00 w sali nr 32, II piętro w Urzędzie Miasta i Gminy Buk.Poz. 2. Działka położona w Dobieżynie numer 631 o pow. 2,0700 ha, zapisana w księdze wieczystej numer PO1S/00035961/4 w tym grunty orne w kl. RII – 1,2000 ha, RIIIa-0,5100 ha i RIIIb- 0,3600 ha.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 874,00 zł, wadium wynosi 160,00 zł, postąpienie wynosi 9,00 zł.

Termin i miejsce przetargu

Dnia 1 października 2021 r. o godz. 9.00 w sali nr 32, II piętro w Urzędzie Miasta i Gminy Buk.Poz. 3. Działka położona w Dakowach Suchych numer 67/7 o pow. 3,4105 ha, zapisana w księdze wieczystej numer PO1S/00035949/4 w tym grunty orne kl.: RIIIb- 0,4775 ha, RIVb-1,2588 ha, RV-1,5460 ha, nieużytki N-0,1282 ha.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 607,00 zł, wadium wynosi 120,00 zł, postąpienie wynosi 6,00 zł.

Termin i miejsce przetargu

Dnia 1 października 2021 r. o godz. 10.00 w sali nr 32, II piętro w Urzędzie Miasta i Gminy Buk.Poz. 4. Działka położona w Szewcach numer 354 o pow. 2,5500 ha, zapisana w księdze wieczystej numer PO1S/00035947/0 w tym grunty orne kl.: RIVa-2,2200 ha i RIVb-0,3300 ha.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 647,00 zł, wadium wynosi 110,00 zł, postąpienie wynosi 7,00 zł.

Termin i miejsce przetargu

Dnia 1 października 2021 r. o godz. 11.00 w sali nr 32, II piętro w Urzędzie Miasta i Gminy Buk.Stawka rocznego czynszu dzierżawnego została określona na podstawie Zarządzenia Nr 18/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów rolnych Miasta i Gminy Buk i jego zmianą określoną w Zarządzeniu Nr 97/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 15 lipca 2021 r.; przeliczona przez średnią cenę skupu żyta za pierwsze półrocze 2021 r., która wynosi 72,84 zł za 1 dt żyta. Cena 1dt żyta została opublikowana w Biuletynie Statystycznym Nr 6/2021 Prezesa GUS z lipca 2021 r.

Umowy dzierżawy zostaną zawarte na okres 3 lat nie wcześniej jednak niż po 6 listopada 2021 r. Wydanie nieruchomości nastąpi po 6 listopada 2021 r.

Działki zostaną wydzierżawione na podstawie danych ewidencyjnych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Poznaniu. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości na konto Urzędu Miasta i Gminy Buk - PKO B.P. Nr 83 1020 4144 0000 6502 0007 2116 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta i Gminy Buk, najpóźniej w dniu 27 września 2021 r.

Wpłacone przez oferenta wadium, który przetarg nie wygra, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu. Wpłacone przez oferenta wadium, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu uchyla się od zawarcia umowy dzierżawy co stanowi w szczególności nie stawienie się uczestnika, który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy dzierżawy. Wylicytowana w przetargu wysokość czynszu dzierżawnego stanowi wartość rocznego czynszu dzierżawnego, który zostanie przeliczony przed zawarciem umowy dzierżawy przez wskaźnik naturalny odpowiadający 1 dt żyta – 72,84 zł zgodnie z podaną średnią cenę skupu 1 decytony żyta za I półrocze 2021 r. Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie w jednej racie rocznej przypadającej na dzień 31 sierpnia każdego roku. Okres dzierżawy przedmiotowych nieruchomości wynosi 3 lata. Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatek rolny.

Przetargi podane powyżej organizowane są dla mieszkańców Miasta i Gminy Buk posiadających i prowadzących gospodarstwa rolne lub specjalne działy rolnicze w celu poprawienia warunków zagospodarowania gospodarstw rolnych; nie posiadających żadnego zadłużenia w podatku od nieruchomości i czynszu dzierżawnego wobec Miasta i Gminy Buk.

Osoby biorące udział w przetargu winny dostarczyć pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, które należy złożyć w biurze podawczym – pokój nr 1 w Urzędzie Miasta i Gminy Buk w terminie do dnia 28 września 2021 r. do godz. 15.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na dzierżawę działki położonej w ............”, odpowiednio w Dobieżynie, Dakowach Suchych lub Szewcach.

Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:

złożą w wyznaczonym terminie pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem dokumentów:

- dowodem wpłaty wadium,

- oświadczeniem oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

- oświadczeniem oferenta, że posiada i prowadzi gospodarstwo rolne lub specjalne działy rolnicze na terenie Miasta i Gminy Buk,

- oświadczenie oferenta, że jest mu znany stan faktyczny oferowanej do dzierżawy nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami z tego tytułu wobec Gminy Buk,

- oświadczenie oferenta, o nie posiadaniu żadnego zadłużenia w podatku od nieruchomości i czynszu dzierżawnego wobec Miasta i Gminy Buk.,

- oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych i opublikowania informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Buk oraz stronie internetowej BIP, która zawiera dane (imię i nazwisko/nazwa firmy) dot. wyniku przetargu – do pobrania na stronie internetowej , w zakładce druki do pobrania – nieruchomości.

Zgłoszenie uczestnika w przetargu winno zawierać następujące dane: datę jego sporządzenia, imię i nazwisko osoby/osób biorącej/ch udział w przetargu, adres zamieszkania, adres do doręczeń w tym adres elektroniczny, PESEL,

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Buk w dniu 30 września 2021 r. od godz. 10.00 w holu Urzędu Miasta i Gminy Buk i na stronie internetowej w BIP w zakładce Ogłoszenia o przetargach nieruchomości.

Burmistrz Miasta i Gminy Buk może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy Urzędu Miasta i Gminy Buk, na stronie internetowej , w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych w miejscowościach Dobieżyn, Dakowy Suche i Szewce, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie.

Szczegółową informację można uzyskać w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Buk, tel. 618140671 w. 16 lub 618884416.

Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy Buk
tel: 618140671
buk@buk.gmina.pl
ul. Gdyńska 24a

83-330 Żukowo

Osoba kontaktowa: AMK Portal

Tel: +48618140671