Ta strona korzysta z ciasteczek (ang. Cookies) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji >
486 PLN (0 zł/m²)
Jarosław
Archiwalna - Działka na wynajem
9960.00m²
  • Oferta Archiwalna:
    BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZAI-szy NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)na dzierżawę na czas nieoznaczony, udziału 100168 niewydzielonej części działki w prawiewłasności nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław,...
Oferta Archiwalna:
BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA

I-szy NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na dzierżawę na czas nieoznaczony, udziału 100/168 niewydzielonej części działki w prawie

własności nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław, położonej w Jarosławiu obręb nr 3 działka nr 1062.Oznaczenie przedmiotu przetargu wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: miasto Jarosław, obręb ewidencyjny nr 3 udział 100/168 niewydzielonej części działki w prawie własności nieruchomości nr 1062 o pow. 0,9960 ha KW PR1J/00061512/1.

Opis nieruchomości: Nieruchomość o kształcie zbliżonym do prostokąta, przeznaczona na cele rolne, położona w pobliżu ulicy Zwierzynieckiej.

Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia: Teren nie objęty Miejskim Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Obciążenie nieruchomości: Część w udziale 100/168 niewydzielonej części działki objęta jest umową dzierżawy na czas oznaczony do 31.01.2022 r.

Cena wywoławcza (czynsz za dzierżawę udziału rocznie): 486,94 - PLN (słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt sześć 94/100).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci powinni okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport). Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru. Warunkiem uczestnictwa Pełnomocnika jest okazanie pełnomocnictwa.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przed przetargiem do podpisania oświadczenia, że nie wnoszą żadnych roszczeń wobec Gminy Miejskiej Jarosław dotyczących stanu działki, jej położenia, uzbrojenia i ewidencyjnej powierzchni.

Wadium w wysokości ; 97,00,- PLN (słownie złotych: dziewięćdziesiąt siedem 00/100) należy wnieść najpóźniej do 02.12.2021 r., z dopiskiem „I przetarg-działka nr 3-1062 na rachunek Urzędu Miasta Jarosławia Nr 57 1240 1792 1111 0010 8805 4518 w BANKU PEKAO I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU. lub do kasy w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na w/w rachunek lub do kasy.

Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 09.12.2021 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, II piętro.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Oferent, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu. Organizator przetargu zawiadomi osobę wygrywającą przetarg o miejscu i terminie podpisania umowy przed upływem 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Umowa dzierżawy będzie zawarta po 31.01.2022 r. Data rozpoczęcia umowy i związany z nim czynsz dzierżawny wynikający z przetargu będą określone w umowie dzierżawy.

Wadium wygrywającego przetarg, zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. W przypadku uchylania się od podpisania umowy przez wygrywającego przetarg, wadium nie podlega zwrotowi.

Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe, lub w kasie tut. Urzędu.

Oferent, który przetarg wygrał będzie zobowiązany do zapłaty czynszu rocznego do 31 marca każdego roku kalendarzowego. Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego zobowiązany jest do uiszczania podatków i innych świadczeń związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy. Stawka podatku VAT oraz jego kwota zostanie ustalona i naliczona na podstawie przepisów szczególnych, obowiązujących na dzień zapłaty czynszu dzierżawnego. Wysokość czynszu dzierżawnego może być podwyższana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, o czym wydzierżawiający powiadomi pisemnie dzierżawcę.

Okres wypowiedzenia umowy: 3 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.

Burmistrz Miasta Jarosławia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jeżeli wystąpią ku temu ważne powody.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Jarosławia, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – bip.jaroslaw.um.gov.pl oraz na stronie internetowej Monitora Urzędowego – .

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, pokój nr 35, tel. (16) 624 87 28.

Kontakt:
Urząd Miasta Jarosław
tel: (016) 624 8728
um@jaroslaw.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

ul. Gdyńska 24a

83-330 Żukowo

Osoba kontaktowa: AMK Portal

Tel: +48502011101 - wyślij wiadomość sms