Ta strona korzysta z ciasteczek (ang. Cookies) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji >

1/1

4 128 PLN (0 zł/m²)
Ratowice
Archiwalna - Działka na wynajem
137600.00m²
  • Oferta Archiwalna:
    MTP.6845.14.2021.KZCzernica, dnia 20 lipca 2021 r.O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G UWÓJT GMINY CZERNICAogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie...
Oferta Archiwalna:
MTP.6845.14.2021.KZ


Czernica, dnia 20 lipca 2021 r.O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U


WÓJT GMINY CZERNICA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Ratowic


Położenie nieruchomości z oznaczeniem Księgi Wieczystej:
Ratowice, gm. Czernica
KW WR1O/00022547/0

Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów:
obręb Ratowice
dz. nr 168/1

Powierzchnia nieruchomości w m2
3 000 m2

Opis nieruchomości
Grunty orne

Przeznaczenie nieruchomości
3ZN
Przeznaczenie podstawowe:tereny zieleni nieurządzonej

Wysokość opłaty rocznej / uwagi
Minimalna wysokość czynszu:
137 600 m2 x 0,03 PLN = 4 128,00 zł
(Umowa zawarta zostanie na okres trzech lat)Położenie nieruchomości z oznaczeniem Księgi Wieczystej:
Ratowice, gm. Czernica
KW WR1O/00018961/7

Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów:
obręb Ratowice
dz. nr 356/2


Powierzchnia nieruchomości w m2:
14 300 m2

Opis nieruchomości:
Łąki trwałe
Nieużytki

Przeznaczenie nieruchomości:
7R
Przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze

Wysokość opłaty rocznej / uwagi:
Minimalna wysokość czynszu:
137 600 m2 x 0,03 PLN = 4 128,00 zł
(Umowa zawarta zostanie na okres trzech lat)
Położenie nieruchomości z oznaczeniem Księgi Wieczystej:
Ratowice, gm. Czernica
KW WR1O/00024100/9

Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów:
obręb Ratowice
dz. nr 371/2

Powierzchnia nieruchomości w m2:
120 300 m2

Opis nieruchomości:
Łąki trwałe
Nieużytki

Przeznaczenie nieruchomości:
7R
Przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze

Wysokość opłaty rocznej / uwagi:
Minimalna wysokość czynszu:
137 600 m2 x 0,03 PLN = 4 128,00 zł
(Umowa zawarta zostanie na okres trzech lat)


- cena wywoławcza stawki rocznego czynszu dzierżawnego za obszar 13,76 ha wynosi: 4 128,00 PLN

- wysokość wadium: 250 PLN

- wysokość minimalnego postąpienia: 200 PLNPrzetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2021 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 24 września 2020r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1698) przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku informacja o zamiarze przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu może wziąć w nim udział, zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru) - w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz.112 ze zm.).

Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Czernica w Santander Bank Polska, nr rachunku: 40 1090 2398 0000 0001 4728 8997 z dopiskiem: „dzierżawa Ratowice 168/1, 356/2, 371/2”.Termin wniesienia wadium upływa dnia 13 sierpnia 2021 r.Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone

w poczet czynszu dzierżawnego za 2021r., zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Referacie Mienia i Transportu Publicznego w Dobrzykowicach, ul. Szkolna 1 lub telefoniczne pod nr tel. 501 184 940.

Kontakt:
Urząd Gminy Czernica
tel: 501 184 940
i.czupta@czernica.pl
ul. Gdyńska 24a

83-330 Żukowo

Osoba kontaktowa: AMK Portal

Tel: +48501184940