Ta strona korzysta z ciasteczek (ang. Cookies) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji >

1/4

2/4

3/4

4/4

18 180 600 PLN (600 zł/m²)
Gdańsk, Matarnia, Budowlanych
Archiwalna - Działka na sprzedaż
30301.00m²
  • Oferta Archiwalna:
    OFERTA DOSTĘPNA W NASZYM BIURZE!Przedmiotem sprzedaży jest działka inwestycyjna o powierzchni 3,0301 ha zlokalizowana w Gdańsku przy ul. Budowlanych oznaczonej symbolem 001 - PU41 jako teren zabudowy produkcyjno-usługowej.Prezentowana...
Oferta Archiwalna:
OFERTA DOSTĘPNA W NASZYM BIURZE!

Przedmiotem sprzedaży jest działka inwestycyjna o powierzchni 3,0301 ha zlokalizowana w Gdańsku przy ul. Budowlanych oznaczonej symbolem 001 - P/U41 jako teren zabudowy produkcyjno-usługowej.

Prezentowana działka znajduje się na terenie, dla którego obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (o numerze ewidencyjnym: 2608 uchwała Rady Miasta Gdańska nr XXXI/636 z dnia 25.10.2012 r.) Matarnia - przy lotnisku w mieście Gdańsku brzmi:

1. Funkcje wyłączone: obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,
2. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala się.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 9.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1. linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi,
2. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: maksymalnie 50%,
3. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki objętej inwestycją,
4. intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją, minimalna: 0, maksymalna: 1,0;
5. wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się, maksymalna: zgodnie z ograniczeniami określonymi w dokumentacji rejestracyjnej Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy;
6. gabaryty inne: dowolne;
7. formy zabudowy: dowolne;
8. kształt dachu: dowolny;

Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1. dostępność drogowa: od ulicy Budowlanych 007-KD82 poprzez jeden zjazd, wyłącznie na prawe skręty, do każdej działki przed podziałem oraz poprzez zjazd w miejscu skrzyżowania,
2. parking dla samochodów osobowych: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją;
3. zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;
4. odprowadzenie ścieków komunalnych: bytowe do kanalizacji sanitarnej, przemysłowe zgodne z obowiązującymi przepisami;
5. odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego;
6. zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;
7.zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
8. zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej luz z niskoemisyjnych źródeł lokalnych;
9. gospodarka odpadami: odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie,
10. ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się;
11. Stawka procentowa: 30%;
12. sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów:
a) teren położony w powierzchniach ograniczających dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz naturalnych wynikających z usytuowania Portu Lotniczegoo Gdańsk im. Lecha Wałęsy - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi;
b) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego; zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi;
13. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: zakaz lokalizacji reklam emitujących światło mogące stanowić utrudnienie w nawigacji statków powietrznych;
14. zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej;
b) zaleca się gromadzenia wód opadowych z dachów obiektów kubaturowych w celu ich późniejszego wykorzystania do nawodnienia terenów biologicznie czynnych lub do prac porządkowych;

Wszystkie kwoty wskazane w ofercie wyrażone są w wartości NETTO + FAKTURA VAT 23 %
_________________________________________

KUP Z NAMI - KORZYSTNIE, SZYBKO I BEZPIECZNIE!

- gwarantujemy bezpieczny zakup i najlepszą cenę
- oferujemy skuteczną i bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu
- zapewniamy fachowe doradztwo przy zakupie pod inwestycję

Więcej podobnych ofert znajdziesz na naszej stronie


Właściciel oferty: Karol Korzeniecki