Ta strona korzysta z ciasteczek (ang. Cookies) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji >

1/1

133 500 PLN (140 zł/m²)
Kowary, Leśna
Archiwalna - Działka na sprzedaż
952.00m²
  • Oferta Archiwalna:
    ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2022BURMISTRZA MIASTA KOWARYz dnia 31 sierpnia 2022 r.w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej...
Oferta Archiwalna:
ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2022

BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach przy ul. Władysława II Jagiellończyka, ul. Leśnej i ul. Jagiellońskiej.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 559 ze zm. ) art. 37 ust.1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2021 r., Dz. U. poz. 1899 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały NR XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006 r. z póź. zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary, Burmistrz Miasta Kowary, zarządza co następuje:

§ 1

1. Ogłasza I (pierwszy) przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary składającej się z działek gruntu numer 414/9, 415/3 i 415/6 (obręb 0001) o pow. łącznej 0,0544 ha położonej w Kowarach przy ul. Władysława II Jagiellończyka, opisanej w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Ogłasza I (pierwszy) przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary oznaczonej działką gruntu numer 312 (obręb 0003) o pow. 0,0952 ha położonej w Kowarach przy ul. Leśnej, opisanej w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

3. Ogłasza I (pierwszy) przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary oznaczonej działką gruntu numer 321/9 (obręb 0002) o pow. 0,1857 ha położonej w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej, opisanej w załączniku nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przetarg należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 1899 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. z 2021 Dz. U. poz. 2213).

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kowary, dnia 31 sierpnia 2022 r.Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 0050.131.2022

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 31 sierpnia 2021 r.OGŁOSZENIE

o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowar oznaczonej działką gruntu numer 312 (obręb 0003, a.m. 5) o pow. 0,0952 ha położonej w Kowarach przy ul. Leśnej, który odbędzie się w dniu 06 października 2022 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1a.Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 0050.89.2022 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 21.06.2022 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w, Monitorze Urzędowym () mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. na stronie internetowej tut. Urzędu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 22.06.2022r. do 13.07.2022r.

Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 0050.131. 2022 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 31.08.2021r.), było umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 01.09.2022r. do 01.10.2022r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu (BIP) oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym () mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:

Nieruchomość niezabudowana oznaczona działka gruntu numer 312 (obręb 0003, a.m. 5) o pow. 0,0952 ha położona w Kowarach przy ul. Leśnej.2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00085871/3.3. Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana o kształcie prostokąta położona na obrzeżu osiedla wielorodzinnego w rejonie ulicy Leśnej u zbiegu z ulicą Jaśminową. Działka płaska porośnięta trawą, część działki ogrodzona. Z trzech stron działki skarpy wysokości od 0,00 do około 1,50 m porośnięte trawą i zielenią wysoką. Działka dostępna jest z placu obsługującego ciąg garaży oraz budynki nr 12 i 14 z kotłownią. Przez południowo-wschodnie naroże działki przebiega kolektor sanitarny Ø 200 oraz sieć gazowa Ø 150. Pełne uzbrojenie znajduje się w sąsiednich ulicach. Dojazd do działki ulicą Leśną oraz przez plac (nieruchomość gminną) między budynkami 12 i 14 a ciągiem garaży. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązuje się do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum edycja 2020 przyjętym uchwałą nr XXXV/222/21 Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 25.02.2021r, nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem 1.KPg,ZP o przeznaczeniu podstawowym: tereny obsługi komunikacji-parkingi i garaże oraz tereny zieleni urządzonej i uzupełniającym: infrastruktura techniczna.5.Forma sprzedaży:

na własność6.Cena wywoławcza: 133.500,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

(do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%).7.Wysokość wadium 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).8. Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.9. Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:

Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684.Uwagi:

Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary.

1. Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 01.09.2022r. do dnia 01.10.2022r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym () mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.

2. Przetarg odbędzie się w dniu 06 października 2022r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1A, sala konferencyjna.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 30 września 2022 r.

Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie.

4. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Kowarach deklarację z zakresie podatku od nieruchomości.

8. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017r, poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

9. Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

10. Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu.

11. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).Kontakt:
Urząd Miasta Kowary
tel: 75 64 39 228
bok@kowary.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

ul. Gdyńska 24a

83-330 Żukowo

Osoba kontaktowa: AMK Portal

Tel: +48756439228 - wyślij wiadomość sms