Ta strona korzysta z ciasteczek (ang. Cookies) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji >
850 000 PLN (227 zł/m²)
Nowy Dwór Mazowiecki, Przemysłowa
Archiwalna - Działka na sprzedaż
3747.00m²
  • Oferta Archiwalna:
    Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 04 czerwca 2021 r.Wyciąg z ogłoszenia o przetarguDziałając na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku, Rozporządzenia Rady...
Oferta Archiwalna:
Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 04 czerwca 2021 r.


Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Działając na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości w wykonaniu Uchwały nr XLIII/496/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 maja 2018 roku oraz Uchwały nr XVI/240/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 października 2020 roku

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłasza, że w dniu 15 września 2021 roku o godz. 11.00 w sali 410 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Zakroczymskiej 30 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.


Lp.: 1

Nr ewid.:
43/2 i 43/7

Powierzchnia w ha:
0,3747

Cena wywoławcza w zł brutto:
850 000,00

Minimalne postąpienie w zł:
8 500,00

Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie o podstawowym przeznaczeniu pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz zabudowę usługową.
Prawo własności uwidocznione jest w księdze wieczystej nr WA1N/00044761/7.
Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.


Ceną sprzedaży nieruchomości jest cena uzyskana w wyniku przetargu. Należność z tego tytułu winna być wniesiona na konto Urzędu Miejskiego nr 35 8009 1062 0016 4119 2007 0001 Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Za datę dokonania wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu w terminie do dnia 09 września 2021 r. w wysokości 20% ceny wywoławczej brutto na konto Urzędu Miejskiego nr 34 8009 1062 0016 4106 2007 0005 Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

• dowodu wniesienia wadium;

• dowodu tożsamości i stosownych pełnomocnictw – w przypadku osób fizycznych;

• dowodu tożsamości i zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;

• aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wadium podlega zwrotowi po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Burmistrz Miasta jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uwaga: koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu, tj. do dnia 22.09.2021 r. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, p. 319, tel. (22) 51 22 216.Kontakt:
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
tel: (22) 51 22 216
burmistrz@nowydwormaz.pl
ul. Gdyńska 24a

83-330 Żukowo

Osoba kontaktowa: AMK Portal

Tel: +48225122216 - wyślij wiadomość sms