Ta strona korzysta z ciasteczek (ang. Cookies) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji >
2 500 PLN (0 zł/m²)
Miechucino
Działka na wynajem
36300.00m²
  • STAROSTA KARTUSKIZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 32721Starosty Kartuskiegoz dnia 10 września 2021 r.Ogłoszenie o przetarguStarosta Kartuski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 11 ust....
STAROSTA KARTUSKI


Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 327/21

Starosty Kartuskiego

z dnia 10 września 2021 r.Ogłoszenie o przetarguStarosta Kartuski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), a także art. 215 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) w związku z zarządzeniami Wojewody Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. nr NSP-II.7582.1.86.2021.US oraz NSP-II.7582.1.88.2021.US w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego,ogłaszaI przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, stanowiącej grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, oznaczonej ewidencyjnie numerami działek: 64 o pow. 1,78 ha (jezioro „Kosolinko”) oraz 241/2 o pow. 3,63 ha (jezioro „Michucinko”), dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GD1R/00042296/0Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie numerami działek: 64 o pow. 1,78 ha i dz. nr 241/2 o pow. 3,63 ha, położona w obrębie Miechucino, gmina Chmielno, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GD1R/00042296/0, oznaczona w ewidencji gruntów jako WS - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi. Działka nr 64 obejmuje wody jeziora Kosolinko, natomiast działka nr 241/2 obejmuje wody jeziora Michucinko. Dział III i IV KW wolny jest od wpisów.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Teren działki nr 64 oraz 241/1, poł. w obrębie ewidencyjnym Miechucino, gmina Chmielno nie został objęty aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Chmielno nr XXIV/241/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. zmienionego uchwałą Rady Gminy w Chmielnie nr XXVII/302/2017 z dnia 30.10.2017 r. określono przeznaczenie ww. działek jako istniejące zbiorniki wodne.


Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi:

1) dla działki nr 241/2 (jez. Michucinko) - 2 500,00 zł netto/rok

(słownie złotych: dwa tysiące pięćset i 00/100);

2) dla działki nr 64 (jez. Kosolinko) – 1 250,00 zł netto/rok

(słownie złotych: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt i 00/100).

Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu, która będzie stanowić wartość czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy dzierżawy.


Wadium wynosi:

1) dla działki nr 241/2 (jez. Michucinko) - 250,00 zł

(słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt i 00/100);

2) dla działki nr 64 (jez. Kosolinko) – 125,00 zł

(słownie złotych: sto dwadzieścia pięć i 00/100).


Warunki dzierżawy nieruchomości w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego ofertowego:

1. Przetarg odbędzie się w dniu 13 października 2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kartuzach, przy ul. 3 Maja 2/1.

2. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wadium.

3. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 12 października 2021 r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kartuzach nr 53 1020 1866 0000 1802 0002 6948, przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania na rachunku bankowym.

4. Wadium musi być wniesione w pieniądzu.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

6. Organizator przetargu zawiadomi pisemnie uczestnika, który wygrał przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg nie stawi się bez uzasadnionego usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu ma prawo odstąpienia od zawarcia umowy dzierżawy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Starosta Kartuski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu i powód odwołania do publicznej wiadomości.

8. Przedmiotowe działki mogą zostać wydzierżawione wyłącznie w celu ochrony, chowu i hodowli ryb, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168 ze zm.).

9. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 10 lat. Wszelkie koszty związane z dzierżawą nieruchomości oraz zobowiązania publiczno - prawne, w tym uiszczanie należności z tytułu podatku od nieruchomości, zobowiązany będzie terminowo ponosić dzierżawca.

10. Czynsz dzierżawny, stanowiący ostateczną cenę uzyskaną w przetargu, płatny będzie w jednej rocznej racie w terminie do 15 marca każdego roku z góry za dany rok. Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie począwszy od 1 stycznia 2022 r. bez pisemnego aneksu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

11. Podpisane oferty (formularz stanowiący załącznik nr 2) wraz z pozostałymi załącznikami tj. proponowanymi nakładami rzeczowo – finansowymi na zarybienia, wykaze, posiadanych przez oferenta środków trwałych i wyposażenia bezpośrednio służącego do chowu, hodowli lub połowu ryb lub raków, w tym wylęgarni ryb lub raków, oświadczeniem o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe) i korzystania z pełni praw publicznych należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 13 października 2021 r. do godz. 9:00 osobiście do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. 3 Maja 2/1 lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kartuzach – Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa na dzierżawę jeziora Michucinko” lub „Oferta przetargowa na dzierżawę jezioro Kosolinko”.

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 października 2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kartuzach, przy ul. 3 Maja 2/1. O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni na piśmie w terminie 5 dni od dnia zamknięcia przetargu.

13. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem i warunkami przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, stanowiących grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, położonych na terenie powiatu kartuskiego”, stanowiącym załącznik do zarządzenia Starosty Kartuskiego nr 326/2021 z dnia 09 września 2021 r.

14. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie brała pod uwagę kryteria oceny ofert opisane w punkcie V ww. regulaminu.

15. Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kartuzach mieszczącego się przy ul. 3 Maja 2/1 lub pod numerem telefonu (58) 684 05 96.STAROSTA KARTUSKI

/-/ Bogdan ŁapaA.K./10.09.2021Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
tel: (58) 684 05 96
powiat@kartuskipowiat.com.pl
ul. Gdyńska 24a

83-330 Żukowo

Osoba kontaktowa: AMK Portal

Tel: +48586840596